Het hart van Buurtschap Centrum 2005

Historie

De Denneweg, die smalle lichtgekromde winkel-,woon- en wandelstraat, is volgens de geschiedschrijving de oudste weg van Den Haag. Circa 280 jaar geleden is al een begin gemaakt met onderzoek naar de oorsprong van de weg en sedertdien zijn de meest uiteenlopende verklaringen voor de naam Denneweg gegeven.

Eén ding staat nu wel vast: met levende dennen heeft het weinig te maken, want naaldbomen hebben op deze moerassige duingronden nimmer wortel geschoten.

Een aannemelijke verklaring zegt, dat de Romeinen de weg hebben aangelegd en verstevigd met speciaal daarvoor aangevoerde dennestammen.  De weg was van vitaal belang voor het vervoer van manschappen en voorraden van de vesting Voorburg naar de pleisterplaatsen Arentsburg en naar het verder noordelijk gelegen Lugdunum Batavorum, Leiden.  Het was de Romeinen bekend dat dennehout niet snel wegrot en de noodzaak van het stutten zal in die tijden niet overbodig geweest zijn.
In de Romeinsetijd en nog lang daarna was dit gebied moeilijk toegankelijk.  Het ganse terrein ten noorden van het duinmeer dat nu de Hofvijver is, was begroeid met dicht kreupelhout en verkaveld door beken en sloten.
Dat de optrekkende legioenen uit Rome dan toch hier een straatweg bouwden, komt door de brede strook ondoordringbaar oerbos, dat juist op deze lijn abrupt een einde nam. De Denneweg was dus een duinrandweg en geschiedschrijvers hebben hieruit geconcludeerd dat de naam gezocht moet worden in “Dünenwech”, “Duynewech” of “Duinenweg”.

Nu kan het zijn dat de Denneweg nog veel ouder is dan het begin van onze jaartelling, maar omdat ieder bewijs hiervoor ontbreekt, is geen zekerheid te geven of hier al dan niet Kaninefaten en Batavieren achter de konijnen aanjoegen.
Belangwekkender is het, te zoeken naar de aanvang van buurtvorming op deze oude gronden. Als ‘Anno Domini’ kan met enige fantasie worden aangenomen het jaar 1390, ruim zes honderd jaar geleden. In de oude akten met betrekking tot de stichting van de Kloosterkerk – tussen 1393 en 1397 – wordt melding gemaakt van een aantal houten hutten en eenvoudige boerenhoeven aan de noordkant van het Voorhout, waarvan de eeuwig anoniem gebleven bewoners de eerste ‘buurtschappers’ zijn geweest.
De plek was goed gekozen: het Voorhout is een natuurlijke verhoging in deze laagveengrond en het is niet meer dan logisch dat het eerste stenen gebouw eveneens op deze plaats verrees.

Dat het gebied, waarop later Buurtschap 2005 zou ontstaan, nooit behoord heeft tot het middeleeuwse Den Haag, vindt zijn oorsprong bij de Graven van Holland, die al het land aan deze zijde van hun jachtslot in bezit hadden. Zij verboden de boeren en burgers zich hier te vestigen, want het fraaie uitzicht mocht niet bedorven worden door een dorp!

Bron: Juuf van Ballegoijen de Jong
BUURTSCHAP; Een kroniek van zes eeuwen Voorhout- en Dennewegbuurt.

Dit is een bijzonder uitgebreid en informatief boek over Buurtschap Centrum 2005.
Het is nog uitsluitend antiquarisch verkrijgbaar.